วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงงานสุขศึกษา


โครงงานออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Weblog

วิชาสุขศึษา

เสนอโดย

นายพัฒน์พงษ์  อุ้ยวงค์  รหัสประจำตัวนักศึกษา 53161301054

1. หลักการและเหตุผล
       
        ในปัจบันโลกของเราเปลียนแปลงมาก เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวัน เราจึงใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนในการสอนอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก และมีความสะดวกของครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อใช้ในการศึกษาในวิชานั้นๆ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อนวัตกรรม Weblog เป็น สื่อการเรียนการสอนได้อย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน เพื่อเป็นการทดลองใช้สื่อการสอนกับผู้เรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ให้เข้าถึงจุดประสงค์และศึกษารายวิชาสุขศึกษาได้ด้วยตนเอง
           
           

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อสร้างสือในการสอน
3. เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น


3. เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


4. วิธีดำเนินงาน

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา
2. ว่างแผนโครงงาน
3. เขียนโครงงาน
4. เขียนประมวลรายวิชาและแผนการเรียนรู้
5. กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
6. สร้างแบบทดสอบออนไลน์
7. สร้าง web Blog และนำข้อมูลในข้อ 2-6 ขึ้นเว็บ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายพัฒน์พงษ์  อุ้ยวงค์  เลขที่ 16  ชั้นปีที่ 2/2 คณะศึกษาศาสตร์   รหัสนักศึกษา 53161301054

6. งบประมาณ
   
ไม่มี

7. สถานที่ดำเนินการ
 1) ระบบ Internet ซึ่งดำเนินการติดตั้ง และดูแลโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
  2) weblog ที่ให้บริการโดย Google

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สื่อการสอน นวัตกรรม Web blog วิชาสุขศึกษา
               

               
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น